بارکد محصولات پروتئینی و تخم‌ مرغ فله - مرکز آموزش اسنپ اکسپرس
بارکد محصولات پروتئینی و تخم‌ مرغ فله

بارکد محصولات پروتئینی و تخم‌ مرغ فله

فروش محصولات پروتئینی و تخم مرغ با بارکدهای اسنپ اکسپرس
5 (1 امتیاز)
فهرست مطالب

محصولات پروتئینی و تخم مرغ

۳۹۰۱۸۸۰۰۲۳ کالباس خشک ۶۰٪ گوشت گلبرگ (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۲۵ تخم مرغ فله فارس‌مرغ (۱۵ عدد)
۳۹۰۱۸۸۰۰۲۶ تخم بلدرچین فله ارس (۱۲ عدد)
۳۹۰۱۸۸۰۰۳۰ دل مرغ فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۳۱ جگر مرغ فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۳۲ پای مرغ مرغ‌برآیند (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۳۳ سینه مرغ بدون پوست فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۳۴ مغز ران مرغ فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۳۵ ساق ران مرغ فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۳۸ سوسیس کوکتل ۵۵٪ مرغ فله مطهر (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۰۰۳۹ سوسیس هات‌داگ ۸۵٪ گوشت فله مطهر (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۰۰۴۱ سوسیس کوکتل ۸۰٪ گوشت ویژه فله آترین (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۰۰۴۳ کالباس خشک ۶۰٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۴۷ سوسیس کوکتل هلندی ۵۵٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۴۹ سوسیس هات‌داگ ۵۵٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۵۱ سوسیس هات‌داگ ۷۰٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۵۳ سوسیس هات‌داگ پنیری ۶۰٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۵۵ سوسیس کوکتل ۵۵٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۵۷ سوسیس آلمانی طلایی ۴۰٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۵۹ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۶۱ سوسیس هلندی ۴۰٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۶۳ سوسیس کوکتل چیکو پنیری ۶۰٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۶۴ سوسیس کوکتل پنیری ۶۰٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۶۶ سوسیس بلغاری ۵۵٪ مرغ فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۶۷ کالباس پیکو ۴۰٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۶۸ کالباس مارتادلا ۴۰٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۶۹ کالباس ژیگو ۹۰٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۷۱ ژامبون ۸۰٪ مرغ فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۷۲ کالباس خشک ۷۰٪ گوشت فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۷۳ کالباس ۶۰٪ مرغ و قارچ فله بریون (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۰۰۷۷ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت فله اطمینان (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۰۰۷۸ سوسیس هات‌داگ ۵۵٪ مرغ فله شام‌شام (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۰۰۸۰ سوسیس مخصوص گوشت ۶۰٪ شام‌شام (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۱۰ تخم مرغ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۱۱ تخم مرغ رسمی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۱۲ تخم بوقلمون فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۱۳ تخم غاز فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۱۵ تخم بلدرچین فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۱۶ تخم کبک فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۱۹ سوسیس بلغاری ۵۵٪ گوشت فله ۲۰۲ (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۲۰ سوسیس کوکتل ۷۰٪ گوشت فله ۲۰۲ (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۲۱ سوسیس شکاری ۹۰٪ گوشت فله ۲۰۲ (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۲۲ سوسیس هات‌داگ ۷۰٪ گوشت فله ۲۰۲ (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۲۳ سوسیس کوکتل پنیری ۵۵٪ گوشت فله ۲۰۲ (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۲۴ سوسیس کوکتل دودی ۵۵٪ گوشت فله ۲۰۲ (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۲۵ سوسیس کوکتل ۷۰٪ گوشت فله ۲۰۲ (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۲۶ ژامبون ۹۰٪ گوشت فله آندره (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۲۷ ژامبون ویژه ۹۰٪ گوشت فله آندره (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۲۸ ژامبون نوروزی گوشت فله آندره (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۲۹ ژامبون ۹۰٪ مرغ فله آندره (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۳۰ ژامبون خشک ۷۰٪ گوشت فله آندره (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۳۱ ژامبون مرغ و قارچ فله آندره (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۳۲ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت فله آندره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۳۳ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت و مرغ فله آندره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۳۴ سوسیس بلغاری ۷۰٪ گوشت فله آندره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۳۵ سوسیس کراکف پنیری ۶۰٪ گوشت فله آندره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۳۶ سوسیس کوکتل ۵۵٪ گوشت و مرغ فله آندره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۳۷ سوسیس هات‌داگ ۵۵٪ گوشت و مرغ فله آندره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۳۸ سوسیس هات‌داگ ۷۰٪ گوشت فله آندره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۳۹ سوسیس هات‌داگ پنیری ۵۵٪ گوشت فله آندره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۴۰ کالباس خشک ۷۰٪ گوشت فله آندره (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۴۱ کالباس قارچ و مرغ فله آندره (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۴۲ کالباس لیونر ۵۵٪ گوشت فله آندره (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۴۳ کالباس مرغ فله آندره (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۴۴ سوسیس کوکتل ۵۵٪ گوشت فله آندره (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۴۷ سوسیس کوکتل رویال ۹۰٪ گوشت فله آندره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۴۸ سوسیس کوکتل ۷۰٪ گوشت فله آندره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۴۹ سوسیس کوکتل ۸۰٪ گوشت آندره فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۵۰ سوسیس کوکتل ۵۵٪ مرغ فله آندره (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۵۱ ژامبون ۹۰٪ گوشت فله بشارت (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۵۲ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت و مرغ فله بشارت (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۵۳ سوسیس بلغاری ۷۰٪ گوشت فله بشارت (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۵۴ سوسیس کراکف پنیری ۶۰٪ گوشت فله بشارت (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۵۵ سوسیس کوکتل ۵۵٪ گوشت و مرغ فله بشارت (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۵۷ سوسیس کوکتل ۶۰٪ گوشت فله بشارت (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۵۹ سوسیس هات‌داگ ۸۰٪ گوشت فله بشارت (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۶۲ کالباس خشک ۷۰٪ گوشت فله بشارت (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۶۳ کالباس قارچ و مرغ فله بشارت (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۶۴ کالباس لیونر ۵۵٪ گوشت فله بشارت (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۶۶ کالباس مارتادلا ۴۰٪ مرغ فله بشارت (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۷۰ ژامبون خشک ممتاز فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۷۱ ژامبون گوشت و قارچ فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۷۲ ژامبون ۹۰٪ مرغ فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۷۳ ژامبون ممتاز ۸۰٪ گوشت فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۷۴ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت فله بوفالو (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۷۵ سوسیس بلغاری فله بوفالو (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۷۶ سوسیس هات‌داگ پنیری ۶۰٪ مرغ فله بوفالو (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۷۷ سوسیس هات‌داگ ۶۰٪ گوشت فله بوفالو (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۷۸ سوسیس هات‌داگ ۶۰٪ مرغ فله بوفالو (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۰۸۰ کالباس پپرونی خانواده فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۸۲ کالباس مرغ خانواده فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۸۳ کالباس مرغ و قارچ خانواده فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۸۴ کالباس خشک ۶۰٪ گوشت فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۸۵ کالباس لیونر خانواده فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۸۶ کالباس مارتادلا فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۸۷ کالباس ۶۰٪ مرغ فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۸۸ کالباس مرغ دودی فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۸۹ سوسیس کوکتل انگشتی گوشت فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۹۰ سوسیس کوکتل انگشتی مرغ فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۹۱ سوسیس کوکتل ۵۵٪ گوشت فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۹۲ سوسیس کوکتل قارچ و پنیر ۵۵٪ گوشت فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۹۳ سوسیس کوکتل ۷۰٪ گوشت فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۹۴ سوسیس کوکتل ۵۵٪ مرغ فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۹۶ سوسیس کوکتل دودی ۵۵٪ مرغ فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۹۷ کالباس مرغ و قارچ ممتاز فله بوفالو (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۹۸ ژامبون کرات ۶۰٪ مرغ فله تانیس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۰۹۹ سوسیس پنیری ۶۰٪ مرغ فله تانیس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۰۰ سوسیس کوکتل دودی ۶۰٪ مرغ فله تانیس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۰۱ سوسیس کوکتل پنیری دودی ۶۰٪ مرغ فله تانیس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۰۲ سوسیس هات‌داگ دودی ۶۰٪ مرغ فله تانیس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۰۸ سوسیس کوکتل ۷۰٪ گوشت ممتاز چم‌چم (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۰۹ سوسیس کوکتل پنیری ۵۵٪ مرغ فله چیکو (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۱۰ ژامبون ۹۰٪ گوشت فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۱۱ ژامبون ۹۰٪ گوشت فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۱۲ ژامبون تنوری ۹۰٪ مرغ فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۱۳ ژامبون ۹۰٪ بوقلمون فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۱۴ سوسیس پپرونی ۸۰٪ گوشت فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۱۵ ژامبون خشک تنوری ۸۰٪ گوشت فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۱۶ ژامبون مرغ و قارچ فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۱۷ سوسیس کوکتل ۵۵٪ مرغ فله دمس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۱۸ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت فله دمس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۱۹ سوسیس آلمانی ۴۰٪ مرغ فله دمس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۲۰ سوسیس پنیری ۵۵٪ گوشت فله دمس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۲۱ سوسیس فرانکفورتر ۸۰٪ گوشت فله دمس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۲۳ سوسیس هات‌داگ ۷۰٪ گوشت فله دمس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۲۴ سوسیس کوکتل ویژه ۷۰٪ گوشت فله دمس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۲۵ کالباس خشک ۶۰٪ گوشت فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۲۶ کالباس لیونر ۵۵٪ گوشت فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۲۷ کالباس مخصوص ۷۰٪ گوشت فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۲۸ کالباس مخصوص ۸۰٪ گوشت فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۲۹ کالباس مارتادلا ۴۰٪ گوشت فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۳۰ کالباس لیونر ۷۰٪ گوشت فله دمس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۳۱ بیکن بوقلمون فله رباط (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۳۲ بیکن ۹۷٪ گوشت فله رباط (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۳۳ بیکن گوشت و مرغ فله رباط (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۳۴ کالباس لیونر رباط فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۳۵ کالباس خشک ۷۰٪ گوشت فله رباط (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۳۷ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت فله شام‌شام (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۳۸ سوسیس کراکف پنیری ۵۵٪ گوشت فله شام‌شام (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۴۰ کالباس لیونر ۵۵٪ گوشت فله شام‌شام (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۴۱ کالباس مارتادلا ۴۰٪ گوشت فله شام‌شام (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۴۲ کالباس خشک ۵۵٪ مرغ و قارچ فله شام‌شام (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۴۳ کالباس خشک ۶۰٪ مرغ فله شام‌شام (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۴۴ سوسیس کوکتل مخصوص ۵۵٪ گوشت فله صدک (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۴۵ سوسیس کوکتل ویژه ۵۵٪ گوشت فله صدک (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۴۶ سوسیس کوکتل ویژه ۷۰٪ گوشت فله صدک (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۴۷ سوسیس هات‌داگ دودی ۷۰٪ گوشت فله کامپوره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۴۸ ژامبون ۹۰٪ گوشت فله کاله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۴۹ سوسیس بلژیکی ۴۰٪ مرغ فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۵۰ سوسیس آلمانی ۴۰٪ مرغ فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۵۱ سوسیس آلمانی ۴۰٪ مرغ فله کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۵۲ سوسیس بلغاری ۵۵٪ گوشت فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۵۳ سوسیس بلغاری ۷۰٪ گوشت فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۵۴ سوسیس چیکو ۵۵٪ گوشت فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۵۵ سوسیس کراکف پنیری دودی ۶۰٪ گوشت فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۵۶ سوسیس کراکف پنیری ۶۰٪ گوشت فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۵۷ سوسیس کراکف پنیری ۶۰٪ گوشت فله کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۵۸ سوسیس کوکتل ۵۵٪ گوشت فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۶۰ سوسیس کوکتل بلژیکی ۴۰٪ گوشت فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۶۱ سوسیس کوکتل بلژیکی ۴۰٪ مرغ فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۶۲ سوسیس کوکتل پنیری ۵۵٪ گوشت فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۶۳ سوسیس هات‌داگ ۵۵٪ مرغ فله فیله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۶۴ سوسیس هات‌داگ ۵۵٪ گوشت و مرغ فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۶۵ سوسیس هات‌داگ ۵۵٪ گوشت فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۶۶ سوسیس هات‌داگ ۷۰٪ گوشت فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۶۷ کالباس لیونر ۵۵٪ گوشت فله کاله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۶۹ سوسیس کوکتل ممتاز دودی ۵۵٪ گوشت فله کامپوره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۷۰ سوسیس کوکتل شکاری ۹۰٪ گوشت فله گوشتیران (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۷۱ سوسیس کوکتل ۵۵٪ گوشت فله گوشتیران (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۷۲ سوسیس کوکتل ۵۵٪ مرغ فله گوشتیران (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۷۳ سوسیس هات‌داگ ۷۰٪ گوشت فله گوشتیران (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۷۴ سوسیس کوکتل ۹۰٪ گوشت فله گوشتیران (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۷۵ ژامبون ۹۰٪ گوشت فله مهام (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۷۸ سوسیس کوکتل ۵۵٪ مرغ فله مهام (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۷۹ سوسیس هات‌داگ ۵۵٪ گوشت و مرغ فله مهام (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۸۱ کالباس سالامی ۹۰٪ گوشت فله مهام (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۸۳ سوسیس فرانکفورتر ۸۰٪ گوشت فله میکائیلیان (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۸۴ سوسیس کوکتل دودی گوشت فله میکائیلیان (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۸۵ سوسیس گیاهی میلانو فله نوپرو (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۸۶ سوسیس کوکتل هلندی ۵۵٪ گوشت فله هایزم (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۸۷ کالباس خشک دانمارکی ۶۰٪ گوشت فله هایزم (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۸۸ ژامبون ۶۰٪ مرغ و قارچ فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۸۹ ژامبون ۹۰٪ گوشت فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۹۰ ژامبون ۹۰٪ مرغ فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۱۹۱ سوسیس انگشتی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۹۲ سوسیس آلمانی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۹۳ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۹۴ سوسیس بلغاری فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۹۵ سوسیس کوکتل شکاری فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۹۶ سوسیس کوکتل ۷۰٪ گوشت فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۹۷ سوسیس کوکتل پنیری فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۹۸ سوسیس کوکتل دودی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۱۹۹ سوسیس کوکتل ژاپنی ۵۵٪ گوشت فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۰۰ سوسیس هات‌داگ‌ ۷۰٪ گوشت فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۰۱ سوسیس هات‌داگ ۵۵٪ مرغ فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۰۲ کالباس مارتادلا خانواده فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۰۴ کالباس مرغ و قارچ خانواده فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۰۵ کالباس خشک ۶۰٪ گوشت فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۰۶ کالباس خشک ۶۰٪ گوشت فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۰۷ سوسیس کوکتل کبابی ۷۰٪ گوشت فله کامپوره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۰۸ سوسیس کوکتل مخصوص ۵۵٪ گوشت فله دمس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۰۹ سوسیس ژامبونی فیلادلفیا ۸۰٪ گوشت فله دمس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۱۰ جوجه‌کباب با استخوان زعفرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۱۱ جوجه‌کباب بدون استخوان زعفرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۱۲ سینه مرغ بدون استخوان فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۱۳ کتف و بال مرغ فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۱۴ کتف و بال مرغ زعفرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۱۵ فیله مرغ فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۱۶ ران مرغ فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۱۷ ساق مرغ فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۱۸ سینه مرغ فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۱۹ شنیتسل ران مرغ فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۲۰ شنیتسل سینه مرغ فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۲۱ شنیتسل فیله مرغ فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۲۲ شنیتسل پاچینی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۲۳ فیله مرغ کنتاکی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۲۴ شنیتسل کنتاکی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۲۵ کوردن بلو فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۲۶ ناگت مرغ منجمد فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۲۷ جگر مرغ برادران شریفی (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۲۸ دل مرغ فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۲۹ سنگدان مرغ شریفی (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۳۰ گوشت مرغ چرخ‌شده فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۳۱ گوشت گوسفندی چرخ‌شده فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۳۲ گوشت گوساله چرخ‌شده فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۳۳ گوشت مخلوط گوساله و گوسفند چرخ‌شده فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۳۴ گوشت گوساله مغز ران فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۳۵ گوشت گوساله راسته فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۳۶ گوشت گوساله سردست فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۳۷ گوشت گوساله فیله فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۳۸ گوشت گوساله خورشتی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۴۰ گوشت گوسفندی خورشتی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۴۱ پای مرغ فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۴۵ ماهی شیر نیزه خردشده فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۴۷ ماهی قزل‌آلا رودخانه‌ای خردشده فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۴۸ میگو پاک‌نشده فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۴۹ میگو پاک‌شده فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۵۰ تخم مرغ فله (۳۰ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۵۱ تخم مرغ فله (۱۵ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۵۲ تخم مرغ فله (۱۲ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۵۳ تخم مرغ فله (۹ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۵۴ تخم مرغ فله (۶ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۶۰ سوسیس باربیکیو ۹۰٪ گوشت ویژه فله ۲۰۲ (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۶۱ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت فله ۲۰۲ (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۶۳ سوسیس کوکتل ژاپنی ۵۵٪ گوشت فله ۲۰۲ (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۶۴ سوسیس کوکتل طلایی ۵۵٪ گوشت فله کارین (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۶۵ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت فله کارین (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۶۷ کالباس خشک ۸۰٪ گوشت فله پاباس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۷۷ سوسیس کوکتل ۳۰٪ مرغ کارنس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۸۶ کالباس مارتادلا ۴۰٪ گوشت گلبرگ (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۸۷ کالباس خشک ۶۰٪ گوشت فله کارین (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۸۸ سوسیس هات‌داگ ۸۰٪ گوشت و مرغ بشارت (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۹۰ سوسیس کوکتل ممتاز ۵۵٪ گوشت فله پطروس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۹۱ کالباس خشک ممتاز ۸۰٪ گوشت ونیز ویسپرد (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۲۹۷ سوسیس کوکتل ۵۵٪ گوشت فله ۲۰۲ (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۹۸ سوسیس کوکتل پنیری ۵۵٪ گوشت فله گوشتیران (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۲۹۹ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت فله گوشتیران (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۳۰۰ دل و جگر گوسفندی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۰۱ زبان گوساله پاک‌شده فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۳۰۳ قلم گوساله فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۳۰۴ گوشت بلدرچین فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۰۹ بال مرغ زعفرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۱۰ بره کباب راسته گوسفندی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۱۱ تیبون راسته گوساله استیکی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۱۲ جوجه‌کباب باربیکیو فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۱۳ جوجه‌کباب ترش فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۱۴ جوجه‌کباب سینه زعفرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۱۵ جوجه‌کباب لاری فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۱۷ گوشت گوسفندی راسته شاندیزی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۱۸ گوشت گوسفندی راسته شیشلیک فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۱۹ گوشت گوسفندی ران استیکی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۲۰ رولت قلوه‌گاه گوسفندی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۲۲ کتف مرغ زعفرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۲۳ کتف و بال مرغ استانبولی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۲۵ کتف و بال مرغ مکزیکی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۲۶ گوشت گوسفندی کف دست زعفرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۲۸ گوشت چرخ‌شده کباب کوبیده فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۳۰ ران مرغ زعفرانی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۵۷ کالباس مارتادلا مخصوص ۴۰٪ گوشت فله هایزم (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۵۸ سوسیس کوکتل پنیری ۵۵٪ گوشت فله ۲۰۲ (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۳۷۰ سوسیس کوکتل ۵۵٪ گوشت فله بوفالو (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۳۷۲ سوسیس کوکتل گوشت فله بوفالو (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۳۷۴ سوسیس کوکتل پنیری ۵۵٪ مرغ فله بوفالو (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۳۷۵ سوسیس کوکتل دودی ۵۵٪ مرغ فله بوفالو (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۳۷۷ کالباس خشک ۸۰٪ گوشت فله مهام (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۸۰ سوسیس آلمانی فله مهام (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۳۸۱ سوسیس کوکتل فله مهام (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۳۸۲ سوسیس هات‌داگ هلندی فله مهام (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۳۸۹ سوسیس کوکتل ۹۰٪ گوشت فله آرمن (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۳۹۷ ژامبون ۹۰٪ مرغ فله میکائیلیان (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۳۹۹ ژامبون تنوری ۹۰٪ مرغ فله میکائیلیان (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۰۰ ژامبون نوروزی فله میکائیلیان (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۱۸ کالباس خشک ۶۰٪ گوشت فله آلبا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۱۹ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت فله آلبا (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۴۲۱ کالباس خشک ۷۰٪ قارچ و مرغ فله تهران (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۲۹ کالباس خشک خانواده یاشار فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۳۰ ران مرغ بدون پوست فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۳۱ سینه مرغ بدون پوست و استخوان فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۳۲ تخم مرغ زرده‌طلایی فله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۴۳۳ کالباس لیونر ۵۵٪ گوشت فله دمس (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۳۴ کالباس خشک ۶۰٪ مرغ فله دمس (۴۳۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۳۵ کالباس مارتادلا ۴۰٪ مرغ فله دمس (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۳۶ تخم مرغ فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۳۷ تخم مرغ تاریخ‌دار فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۴۲ تخم مرغ رسمی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۵۳ سوسیس بلغاری ۵۵٪گوشت کارین (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۴۵۵ کالباس خشک ۹۰٪ گوشت فله آرمن (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۵۶ کالباس خشک ۹۰٪ گوشت و مرغ فله آرمن (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۵۷ ژامبون ۶۰٪ قارچ و مرغ فله گوشت‌آوران (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۵۸ ژامبون ۹۰٪ مرغ فله آرمن (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۶۱ سوسیس آلمانی ۴۰٪ گوشت فله بشارت (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۶۲ سوسیس هات‌داگ ۸۰٪ گوشت فله بشارت (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۶۶ سوسیس آلمانی فریال (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۴۷۷ تخم مرغ سیمرغ (۳۰ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۴۷۸ سوسیس آلمانی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۷۹ سوسیس کوکتل دودی ۵۵٪ گوشت فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۴۸۰ سوسیس هات‌داگ ۶۰٪ گوشت فله سولیکو کاله (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۴۸۲ گوشت گوسفندی ماهیچه فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۸۴ گوشت گوسفندی گردن فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۸۵ قلوه‌گاه گوسفندی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۸۶ قلوه‌گاه گوساله فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۸۷ گوشت گوسفندی ران خورشتی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۸۹ گوشت گوسفندی راسته با استخوان فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۹۰ گوشت گوسفندی راسته بدون استخوان فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۱۰ سوسیس کوکتل ویژه ۸۰٪ گوشت کامپوره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۱۱ سوسیس کوکتل ۶۰٪ مرغ کامپوره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۲۰ سوسیس هات‌داگ پنیری فله کامپوره (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۲۲ ژامبون ۹۰٪ مرغ فله گوشتیران (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۲۳ ژامبون ۹۰٪ گوشت گوشتیران (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۲۴ کالباس خشک ۷۰٪ مرغ و قارچ گوشتیران (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۲۵ کالباس خشک ۶۰٪گوشت فله گوشتیران (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۲۶ سوسیس کوکتل دودی ۵۵٪ گوشت فله گوشتیران (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۲۷ سوسیس کوکتل ویژه ۷۰٪ گوشت فله گوشتیران (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۳۲ سوسیس بلغاری ۵۵٪ مرغ فله شام‌شام (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۳۳ سوسیس بندری فله پطروس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۳۴ سوسیس کوکتل ۵۵٪ گوشت فله پطروس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۳۷ گوشت گوسفندی شقه فله (۱۰ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۴۲ گوشت گوسفندی ران فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۴۳ گوشت گوسفندی ران فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۴۴ گوشت گوسفندی سردست فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۴۵ گوشت گوسفندی سردست فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۴۷ گوشت گوسفندی راسته با استخوان فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۴۸ گوشت گوسفندی راسته با استخوان فله (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۴۹ کالباس خشک فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۰۴ استیک راسته گوساله فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۰۷ استیک ری‌بای فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۰۵ استیک فیله گوساله فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۹۶ جوجه کباب مکزیکی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۹۹ بال مرغ مکزیکی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۳۸ گوشت گوسفندی شقه فله (۱۱ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۳۹ گوشت گوسفندی شقه فله (۱۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۹۱ گوشت گوسفندی فیله فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۴۸۳ ماهیچه ران گوساله فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۴۶ گوشت گوسفندی ماهیچه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۴۰ گوشت گوسفندی نیم شقه ران فله (۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۴۱ گوشت گوسفندی نیم شقه سردست فله (۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۵۰ کالباس بیف اسموکی ۹۰٪ گوشت فله آرمن (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۵۱ تخم مرغ رسمی موبیدیک (۶ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۵۲ مرغ کامل فله (۱.۷ تا ۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۵۳ تخم مرغ نگین‌نوا (۹ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۵۴ تخم مرغ نگین‌نوا (۶ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۵۵ تخم مرغ نگین‌نوا ( ۱۵ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۵۶ تخم مرغ نگین‌نوا ( ۱۲ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۵۷ تخم مرغ نگین‌نوا ( ۲۰ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۵۸ تخم مرغ کوچک فله (۳۰ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۵۹ سوسیس آلمانی ۴۰٪ مرغ فله البا (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۶۰ سوسیس هات‌داگ پنیری ۷۰٪ مرغ فله البا (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۶۱ سوسیس کوکتل ژاپنی ۵۵٪ گوشت فله گوشتیران (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۶۲ سینه بوقلمون فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۶۳ سوسیس کوکتل ۶۰٪ گوشت ۲۰۲ (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۶۴ سوسیس هات‌داگ پنیری ۶۰٪ گوشت ۲۰۲ (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۶۵ کله پاچه گوسفندی فله (یک بسته)
۳۹۰۱۸۸۵۵۶۶ سیراب شیردان گوسفندی فله (یک بسته)
۳۹۰۱۸۸۵۵۶۷ سوسیس کوکتل ۹۰٪ گوشت فله دمس (یک عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۵۶۸ میگو بدون رگ و پاک شده سایز ۳۱-۴۰ صدف (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۶۹ میگو بدون رگ و پاک شده سایز ۲۱-۳۰ صدف (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۷۰ میگو بدون رگ و پاک شده سایز ۴۱-۵۰ صدف (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۷۱ میگو بدون رگ و پاک شده سایز ۵۱-۶۰ صدف (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۷۲ میگو بدون رگ و پاک شده سایز ۶۱-۷۰ صدف (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۷۳ میگو بدون رگ و پاک شده سایز ۷۱-۹۰ صدف (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۷۴ جوجه کباب زعفرانی فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۷۵ جوجه کباب لاری فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۷۶ جوجه کباب کارائیب فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۷۷ جوجه کباب ویژه فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۷۸ جوجه کباب سیر و کره فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۷۹ جوجه کباب لبنانی فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۸۰ جوجه کباب ترش فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۸۱ کتف و بال زعفرانی فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۸۲ شنیتسل فیله مرغ فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۸۳ استیک تام و جری گوسفندی فله (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۸۴ استیک ریبای گوساله فله (۶۵۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۸۵ استیک راسته گوساله دانمارکی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۸۶ استیک راسته گوساله دانمارکی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۸۷ گوشت کنجه ماستی گوسفندی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۸۸ گوشت کنجه ماستی گوسفندی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۸۹ گوشت کنجه گوسفندی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۹۰ گوشت کنجه گوسفندی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۹۱ کالباس خشک ۶۰٪ گوشت خانواده دمس (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۹۲ گوشت ران گوسفندی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۹۳ جگر گوسفندی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۹۴ فیله مرغ بدون پوست فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۹۵ بال و کتف مرغ زعفرانی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۹۶ جوجه کباب طعمدار اسپشیال فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۹۷ شنیتسل فیله مرغ سوخاری فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۹۸ شنیتسل سینه مرغ سوخاری فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۵۹۹ همبرگر گوسفندی دست ساز فله (۵ عدد)
۳۹۰۱۸۸۵۶۰۰ جوجه کباب زعفرانی مخلوط ران و سینه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۰۱ جوجه کباب مخلوط اسموکی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۰۲ بال مرغ کبابی اسپایسی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۰۳ ساق ران مرغ فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۰۴ استیک سینه مرغ طعمدار فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۰۵ گوشت بره کبابی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۰۶ جوجه کباب ترش فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۰۷ استیک سینه بوقلمون طعمدار فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۰۸ گوشت راسته چنجه کبابی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۱۰ فیله ماهی قزل آلا فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۱۱ جوجه کباب مخلوط ذغالی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۱۲ مغز ران مرغ فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۱۳ شنیتسل ران مرغ سوخاری فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۱۴ گوشت گردن گوسفندی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۱۵ استیک ران مرغ طعمدار فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۱۶ گوشت فیله گوساله چنجه کبابی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۱۷ گوشت راسته گوساله چنجه کباب فله (یک کیلو گرم)
۳۹۰۱۸۸۵۶۱۸ سوسیس کوکتل ۶۰٪ گوشت و مرغ دمس فله (یک عدد)

 

برچسب‌ها: بارکد فلهتخم مرغ فلهمحصولات پروتئینی فله

به اشتراک گذاری

Elina Allahbeigi

Elina Allahbeigi

داغ‌ترین مطالب
تاثیر سوپرمارکت آنلاین در صرفه‌ جویی در خرید

هر چقدر می‌گذرد، سرعت زندگی...

نکاتی برای افزایش سوددهی سوپرمارکت‌ های آنلاین

اگر صاحب سوپرمارکت هستید، ا...

چرا سوپرمارکت ها باید فروش آنلاین داشته باشند ؟

جست‌و جو در فضای دیجیتال جز...

چرا اسنپ! اکسپرس؟!

مهمان سرزده آمد، هوس خوراکی...

شاید به این مطالب علاقه‌مند باشید
چرا سوپرمارکت ها باید فروش آنلاین داشته ...

جست‌و جو در فضای دیجیتال جزو عادات و سبک...

چرا اسنپ! اکسپرس؟!

مهمان سرزده آمد، هوس خوراکی کردن، پنیر پ...

اصطلاحات پرکاربرد اسنپ! اکسپرس

هر شرکتی مانند اسنپ! اکسپرس، یک سری اصطل...

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید ک...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی...

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌...

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش می...

چرا سوپرمارکت ها باید فروش آنلاین داشته باشند ؟

جست‌و جو در فضای دیجیتال جزو عادات و سبک زندگی افراد شده است. ...

Dorsa Motevali

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

چرا اسنپ! اکسپرس؟!

مهمان سرزده آمد، هوس خوراکی کردن، پنیر پیتزا کم داریم! این سه ...

Dorsa Motevali

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

اصطلاحات پرکاربرد اسنپ! اکسپرس

هر شرکتی مانند اسنپ! اکسپرس، یک سری اصطلاحات مخصوص خود را دارد...

Dorsa Motevali

۱۴۰۲/۰۷/۲۲

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شما در کدام دسته از ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۸

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی رقم ۵.۷ تریلیون دلار ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌بندی و ارسال محصولات 

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش میزان فروش و رضایت مشتری...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۰۸

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *