بارکد آجیل و خشکبار فله

بارکد آجیل و خشکبار فله

فروش آجیل و خشکبار فله با بارکدهای اسنپ اکسپرس
امتیاز دهید
فهرست مطالب

آجیل و خشکبار

۳۹۰۱۷۸۰۱۴۱ تخمه شمشیری شور فله (۱۸۰ گرم)
۳۹۰۱۷۸۰۱۴۶ کشمش پلویی پارک‌مارکت (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۱۷ آجیل چهارمغز بیاضیان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۲۰ بادام زمینی بیاضیان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۲۸ توت خشک آشدونه (۳۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۳۲ رطب مضافتی بم (۷۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۳۵ خلال پسته غریبی (۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۳۶ خلال بادام غریبی (۳۵ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۳۸ رطب مضافتی بم (۷۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۴۲ رطب مضافتی گلسا (۶۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۴۳ خرما علمدار‌ روداب (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۴۴ خرما علمدار روداب (۷۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۴۵ خرما کباب سانا (۱.۹ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۵۶ خرما صادراتی ایران (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۵۹ رطب مضافتی بم (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۶۵ رطب مضافتی صادراتی جام شیرین بم (۷۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۶۶ رطب مضافتی ممتاز جام شیرین بم (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۶۸ خرما کبکاب مهرانه (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۷۴ پسته نمکین باما (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۷۶ بادام کاغذی منقا شور باما (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۷۷ بادام درختی شور باما (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۷۹ برگه زردآلو باما (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۹۱ خرما کبکاب افق زاگرس (۱.۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۰۰۹۷ کشمش پلویی ارفعی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۱۰ تخم شربتی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۱۲ تخم ریحان فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۱۳ خاکشیر فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۱۴ شاه‌دانه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۱۵ آلو زرد خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۱۶ آلو سیاه خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۱۷ آلو قرمز خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۱۸ آلبالو خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۱۹ برگه زردآلو فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۲۰ برگه هلو فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۲۱ قیسی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۲۲ آلو بخارا فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۲۳ آلو برغانی خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۲۴ آلو خورشتی سیاه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۲۵ آلو خشک فله خوانسار (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۲۶ آلو خورشتی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۲۷ آلو طرقبه خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۲۸ زرشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۲۹ سنجد خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۳۰ عناب خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۳۱ کشمش پلویی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۳۲ کشمش سبز فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۳۳ مویز هسته‌دار فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۳۴ مویز بدون هسته فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۳۵ کنجد خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۳۶ کنجد بوداده فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۳۷ توت خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۳۸ توت خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۳۹ لیمو عمانی سیاه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۴۱ نخودچی خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۴۲ نخودچی شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۴۳ نخود و کشمش فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۴۴ انجیر خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۴۵ انجیر خشک فله ترکیه (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۴۶ انجیر سیاه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۴۷ خرما زاهدی خشک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۴۹ رطب مضافتی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۵۱ خرما شیرازی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۵۲ خرما عسلی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۵۳ خرما کبکاب صادراتی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۵۴ خرما نخل فله شاهین (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۵۵ خرما دشتستان فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۵۶ خرما شمس فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۵۷ رطب صادراتی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۵۸ آجیل مخلوط خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۵۹ آجیل مخلوط شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۶۰ آجیل مخلوط شیرین فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۶۱ آجیل چهارمغز خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۶۲ بادام درختی خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۶۳ بادام درختی شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۶۴ خلال بادام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۶۵ بادام زمینی پوست‌دار خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۶۶ بادام زمینی پوست‌دار شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۶۷ بادام زمینی خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۶۸ بادام زمینی شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۶۹ بادام زمینی خام بدون پوست فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۷۰ بادام زمینی شور بدون پوست فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۷۱ بادام زمینی باربیکیو فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۷۲ بادام کاغذی منقا خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۷۳ بادام کاغذی منقا شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۷۴ بادام هندی خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۷۵ بادام هندی شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۷۶ خلال بادام زمینی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۷۷ پسته احمد آقایی خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۷۸ پسته احمد ‌آقایی شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۷۹ پسته اکبری خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۸۰ پسته اکبری شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۸۱ پسته کله‌قوچی خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۸۲ پسته کله‌قوچی شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۸۳ پسته زعفرانی شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۸۴ مغز پسته خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۸۵ مغز پسته شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۸۶ خلال پسته فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۸۷ فندق پوست‌دار خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۸۸ فندق پوست‌دار شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۸۹ مغز فندق خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۹۰ مغز فندق شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۹۲ مغز گردو فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۹۳ مغز گردو فسنجانی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۹۵ تخمه آفتابگردان دورنگ شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۹۶ تخمه آفتابگردان دور سفید شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۹۷ تخمه آفتابگردان سنگ شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۹۸ تخمه آفتابگردان کم‌نمک فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۰۹۹ تخمه آفتابگردان شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۰۰ تخمه آفتابگردان لیمویی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۰۱ تخمه آفتابگردان رژیمی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۰۲ تخمه آفتابگردان ریز شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۰۳ تخمه آفتابگردان سیاه شمشیری شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۰۴ تخمه آفتابگردان سیاه گلپر فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۰۵ تخمه ژاپنی شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۰۷ تخمه آفتابگردان سفید رژیمی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۰۹ تخمه آفتابگردان کانادایی سناتور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۱۲ تخمه آفتابگردان کانادایی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۱۳ تخمه آفتابگردان کانادایی نمکی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۱۴ تخمه آفتابگردان کانادایی نمکی و گلپر فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۱۵ تخمه کدو خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۱۶ تخمه کدو شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۱۸ تخمه کدو گوشتی خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۱۹ تخمه کدو گوشتی شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۲۰ تخمه کدو گوشتی دوآتیشه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۲۱ تخمه کدو مشهدی خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۲۲ تخمه کدو مشهدی شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۲۳ تخمه کدو مشهدی دوآتیشه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۲۴ تخمه هندوانه خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۲۵ تخمه هندوانه شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۲۶ تخمه هندوانه دوآتیشه فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۲۹ لیمو عمانی سفید فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۴۳ آجیل چهارمغز شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۴۴ خاکشیر فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۴۹ مغز گردو خشکبار گلستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۵۰ مغز گردو خشکبار گلستان (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۵۱ بادام درختی پوست‌دار فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۵۲ مغز گردو لوکس فله (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۵۳ بادام درختی پوست‌دار فله (۶۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۵۴ رطب خشت فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۵۶ خرما کبکاب صادراتی اصغر ساعی (۱.۲۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۵۷ تخمه کدو گوشتی آویشنی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۵۸ مغز گردو برادران‌اسلامی (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۶۳ آجیل سه‌مغز شور فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۶۴ کشمش پلویی فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۷۱ خرما زاهدی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۷۲ خرما مضافتی ۳ ردیفه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۷۳ خرما مضافتی ۲ ردیفه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۷۴ خرما شیرازی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۸۷ انجیر خشک فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۸۸ تخمه ژاپنی شور فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۹۵ تخمه آفتابگردان شور فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۹۶ تخمه کدو شور فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۹۷ تخمه آفتابگردان سفید شور فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۹۸ بادام درختی شور فله (۶۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۱۹۹ آجیل سه‌مغز شور فله (۶۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۰۰ آجیل سه‌مغز شور فله (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۰۱ آجیل مخلوط بنه، کنجد و شاهدانه فله (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۰۸ کشمش پلویی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۰۹ خرما خاصویی ممتاز صادراتی ایران (۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۱۴ خرما شیرازی فله (۱.۵ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۱۵ آجیل شب یلدا فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۱۷ میوه خشک ۱۰ میوه فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۲۰ رطب مضافتی دیت‌لند (۷۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۲۱ پسته خام فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۲۲ پسته شور فله (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۳۲ لیمو ترش خشک فله (۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۳۳ آجیل چهارمغز راد (۳۸۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۳۴ خرما عسلی فله (۸۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۳۵ آجیل دومغز شب عید (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۳۶ آجیل چهارمغز شب عید ممتاز (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۰۱ بادام کاغذی منقا ممتاز تاتلیم (۱۸۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۰۲ قیسی ممتاز تاتلیم (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۰۳ تخمه ژاپنی شور ممتاز تاتلیم (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۰۴ برگه زردآلو ممتاز تاتلیم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۰۵ پسته خام ممتاز تاتلیم (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۰۶ پسته اکبری شور ممتاز تاتلیم (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۰۷ تخمه کدو گوشتی شور ممتاز تاتلیم (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۰۸ مغز گردو ممتاز کریستال تاتلیم (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۰۹ نخودچی ممتاز تاتلیم (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۱۰ آلو خورشتی ممتاز تاتلیم (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۱۱ کشمش پلویی ممتاز تاتلیم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۱۲ بادام درختی شور ممتاز تاتلیم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۱۳ بادام زمینی ممتاز تاتلیم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۱۴ تخمه محبوبی شور ممتاز تاتلیم (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۱۵ انجیر خشک ممتاز تاتلیم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۱۶ تخمه کدو ریز شور ممتاز تاتلیم (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۱۸ آلو برغانی خشک ممتاز تاتلیم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۱۹ کشمش سبز ممتاز تاتلیم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۲۰ مغز فندق ممتاز تاتلیم (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۲۱ زرشک ممتاز تاتلیم (۱۳۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۲۲ بادام درختی شور ممتاز تاتلیم (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۲۳ توت خشک ممتاز تاتلیم (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۲۴ آجیل چهارمغز ممتاز تاتلیم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۲۵ آجیل مخلوط ممتاز تاتلیم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۲۶ مویز ممتاز تاتلیم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۲۷ بادام هندی ممتاز تاتلیم (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۳۰ توت خشک ممتاز تاتلیم (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۳۳ مغز گردو ممتاز تاتلیم (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۳۸ مغز فندق ممتاز تاتلیم (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۳۹ آلبالو خشک ممتاز تاتلیم (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۴۰ برگه زردآلو ممتاز تاتلیم (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۴۱ میوه خشک تاتلیم (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۴۲ آجیل مخصوص تاتلیم (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۴۳ بادام زمینی شور پوست‌دار تاتلیم (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۴۷ سنجد ممتاز تاتلیم (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۹۰۴۸ گردو پوست‌دار تاتلیم (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۱۵۰۳۳ ارزن فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۴۳ خرما عسلی فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۴۴ مویز فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۴۵ توت خشک فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۴۶ خرما پیارم فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۴۷ خرما خاصویی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۴۸ خرما زاهدی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۴۹ خرما مضافتی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۵۰ خرما کبکاب فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۵۱ خرما عسلی فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۵۲ سویا آجیلی زرین‌دانه (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۵۳ لیمو عمانی زرین‌دانه (۹۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۵۴ خرما کبکاب الماس سبز (۱.۲ کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۵۵ رطب مضافتی بم (۷۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۵۶ آلو برغانی سحرگل ممتازقهستان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۵۷ قیسی سحرگل ممتاز‌قهستان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۵۸ مویز سحرگل ممتازقهستان (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۵۹ برگه زردآلو سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۶۰ آلو خورشتی سحرگل ممتازقهستان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۶۱ توت خشک سحرگل ممتازقهستان (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۶۲ سویا آجیلی سحرگل ممتازقهستان (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۶۳ سنجد سحرگل ممتازقهستان (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۶۴ میوه خشک سحرگل ممتازقهستان (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۶۵ زرشک سحرگل ممتازقهستان (۱۷۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۶۶ کشمش سبز سحرگل ممتازقهستان (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۶۷ عناب ممتاز سرگل (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۶۸ حبه زنجبیلی سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۶۹ انجیر خشک سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۷۰ کشمش پلویی سحرگل ممتازقهستان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۷۱ نخودچی و کشمش سحرگل ممتازقهستانن (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۷۲ آلو جنگلی سحرگل ممتازقهستان (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۷۳ آلبالو خشک سحرگل ممتازقهستان (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۷۴ خرما زاهدی سحرگل ممتازقهستان (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۷۵ خرما پیارم سحرگل ممتازقهستان (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۷۶ کنجد خام سحرگل ممتازقهستان (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۷۷ کشمش پلویی دادلی شانجانی (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۷۸ کشمش سبز دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۷۹ انجیر خشک دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۸۰ نخودچی و کشمش دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۸۱ مویز دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۸۲ قیسی دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۸۳ توت خشک دادلی شانجانی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۸۴ آلبالو خشک سیاه دادلی شانجانی (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۸۵ آلبالو خشک قرمز دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۸۶ زرشک دادلی شانجانی (۱۸۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۸۷ آلو خورشتی دادلی شانجانی (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۸۸ سویا آجیلی دادلی شانجانی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۸۹ کرنبری خشک دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۹۰ پومولو سبز دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۹۱ حبه زنجبیلی دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۹۲ رایس کراکر دادلی شانجانی (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۹۳ دانه ذرت خشک دادلی شانجانی (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۹۴ کنجد بوداده دادلی شانجانی (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۹۵ کنجد خام دادلی شانجانی (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۹۶ آلو برغانی دادلی شانجانی (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۹۷ میوه خشک مخلوط دادلی شانجانی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۹۸ عناب دادلی شانجانی (۱۸۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۲۹۹ خرما پیارم دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۰۰ انجیر خشک کرمانشاهی دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۰۱ سنجد دادلی شانجانی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۰۲ برگه زردآلو دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۰۳ آلو شابلون خشک دادلی شانجانی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۰۴ خرما زاهدی دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۰۵ چیپس خرما دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۰۶ زرشک پفکی اعلا جام‌جم (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۰۷ کشمش پلویی جام‌جم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۰۸ کشمش سبز جام‌جم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۰۹ انجیر خشک جام‌جم مارکت (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۱۰ سنجد درشت درجه یک جام‌جم (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۱۱ سویا آجیلی فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۱۲ زرشک پفکی جام‌جم (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۱۳ زرشک فله (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۱۴ آلبالو خشک محلی فله (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۱۵ زرشک ژوپیت (۱۹۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۱۶ تخمه آفتابگردان شور فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۱۷ پسته خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۱۸ مغز گردو فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۱۹ تخمه آفتابگردان شور فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۲۰ تخمه آفتابگردان شمشیری شور فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۲۱ تخمه آفتابگردان دور سفید شور فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۲۲ تخمه آفتابگردان رژیمی فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۲۳ تخمه محبوبی شور فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۲۴ تخمه ژاپنی شور فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۲۵ تخمه کدو مشهدی فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۲۶ تخمه کدو گوشتی شور فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۲۷ تخمه کدو مرمری شور فله (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۲۸ گردو فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۲۹ بادام کاغذی منقا فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۳۰ پسته شور فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۳۱ پسته خام فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۳۲ مغز فندق خام فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۳۳ مغز گردو سحرگل ممتازقهستان (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۳۴ مغز گردو سحرگل ممتازقهستان (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۳۵ بادام کاغذی منقا شور سحرگل ممتازقهستان (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۳۶ تخمه کدو گوشتی سحرگل ممتازقهستان (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۳۷ تخمه محبوبی سحرگل ممتازقهستان (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۳۸ پسته اکبری شور سحرگل ممتازقهستان (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۳۹ پسته اکبری خام سحرگل ممتازقهستان (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۴۰ بادام هندی شور سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۴۱ بادام هندی خام سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۴۲ نخودچی سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۴۳ آجیل شیرین سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۴۴ آجیل چهارمغز سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۴۵ بادام زمینی شور سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۴۶ بادام درختی خام سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۴۷ بادام درختی شور سحرگل ممتازقهستان (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۴۸ خلال پسته سحرگل ممتازقهستان (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۴۹ خلال بادام سحرگل ممتازقهستان (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۵۰ تخمه ژاپنی شور سحرگل ممتازقهستان (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۵۱ مغز فندق شور سحرگل ممتاز قهستان (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۵۲ آجیل شب یلدا سحرگل ممتازقهستان (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۵۳ بادام خام دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۵۴ بادام درختی شور دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۵۵ پسته خام دادلی شانجانی (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۵۶ پسته شور دادلی شانجانی (۲۸۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۵۷ آجیل مخلوط شور دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۵۸ بادام هندی شور دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۵۹ آجیل شیرین دادلی شانجانی (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۶۰ بادام زمینی شور دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۶۱ بادام ژاپنی فلفلی دادلی شانجانی (۱۸۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۶۲ مغز گردو دادلی شانجانی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۶۳ آجیل مالزی دادلی شانجانی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۶۴ آجیل هندی دادلی شانجانی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۶۵ آجیل سلامت دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۶۶ تخمه کدو شور دادلی شانجانی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۶۷ تخمه محبوبی شور دادلی شانجانی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۶۸ تخمه ژاپنی شور دادلی شانجانی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۶۹ تخمه ژاپنی گلپر دادلی شانجانی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۷۰ تخمه کدو دوآتیشه دادلی شانجانی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۷۱ خلال پسته دادلی شانجانی (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۷۲ خلال بادام دادلی شانجانی (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۷۳ بادام هندی خام دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۷۴ بادام زمینی روکش کچاب دادلی شانجانی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۷۵ بادام زمینی روکش دودی دادلی شانجانی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۷۶ بادام زمینی روکش پیازجعفری دادلی شانجانی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۷۷ بادام زمینی روکش باربیکیو دادلی شانجانی (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۷۸ بادام کاغذی منقا خام دادلی شانجانی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۷۹ بادام کاغذی منقا شور دادلی شانجانی (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۸۰ آجیل چهارمغز شور دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۸۱ مغز پسته خام دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۸۲ مغز پسته شور دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۸۳ مغز فندق شور دادلی شانجانی (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۸۴ مغز گردو دادلی شانجانی (۱۷۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۸۵ مغز گردو دادلی شانجانی (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۸۶ بادام هندی خام جام‌جم (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۸۷ آجیل چهارمغز جام‌جم (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۸۸ تخمه آفتابگردان دور سفید شور جام‌جم (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۸۹ مغز گردو درجه یک جام‌جم (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۹۰ بادام درختی خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۹۱ گردو آسیاب‌شده فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۹۲ مغز گردو فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۹۳ خلال پسته فله (۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۹۴ خاکشیر گیتی‌زعفران‌رضا (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۹۵ کشمش سارا (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۹۶ تخمه کدو خالدار فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۹۷ تخمه هندوانه فله (یک کیلوگرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۹۸ پفک هندی چندضلعی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۳۹۹ تخمه کدو گلپر فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۰۰ تخمه کدو آویشن فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۰۱ تخمه کدو فلفلی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۰۴ مغز هسته زردآلو فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۰۵ آجیل مخلوط شور لوکس (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۰۶ آجیل مخلوط شور اقتصادی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۰۷ تخمه آفتابگردان سیاه شور فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۰۸ تخمه آفتابگردان دورسفید فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۰۹ مغز بادام زمینی آستانه خام فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۱۰ مغر بادام زمینی آستانه خام فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۱۱ تخمه ژاپنی شور فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۱۲ تخمه کدو شور فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۱۳ مغز فندق شور فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۱۴ پسته احمد آقایی شور فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۱۵ بادام درختی شور فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۱۶ بادام هندی شور فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۱۷ آجیل چهارمغز شور فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۱۸ مویز بدون هسته فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۱۹ کشمش پلویی فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۲۰ بادام زمینی پوست‌دار شور فله (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۲۱ انجیر خشک فله (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۲۲ فندق پوست‌دار شور فله (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۲۳ سویا آجیلی فدک (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۲۴ حبه عناب فدک (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۲۵ حبه عناب کاکائویی فدک (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۲۶ حبه عناب زرشک فدک (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۲۷ حبه عناب دارچین فدک (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۲۸ حبه سنجد فدک (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۲۹ حبه عناب خرما فدک (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۳۰ حبه عناب زنجبیل فدک (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۳۱ حبه عناب گل محمدی فدک (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۳۲ حبه عناب زردآلو فدک (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۳۳ حبه عناب توت فدک (۱۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۳۴ کندر خالص فدک (۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۳۵ سقز و کندر خالص فدک (۱۵ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۳۶ بادام زمینی شور فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۳۷ مغز تخمه آفتابگردان فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۳۸ تخمه ژاپنی فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۳۹ کشمش سایه خشک فدک (۳۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۴۰ گندم شاهدانه فدک (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۴۱ نخودچی دو آتیشه کم نمک فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۴۲ تخمه هندوانه فدک (۱۶۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۴۳ تخمه کدو فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۴۴ خلال نارنج فدک (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۴۵ تخمه کدو خال دار فدک (۱۶۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۴۶ شاهدانه فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۴۷ مویز بدون هسته فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۴۸ مویز سیاه شاهانی فدک (۷۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۴۹ مغز بادام درختی فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۵۰ سیاه دانه فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۵۱ زرشک فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۵۲ بادام کاغذی منقا فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۵۳ نخودچی پنج ستاره فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۵۴ سیاه دانه فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۵۵ چلغوز فدک (۷۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۵۶ پودر سنجد فدک (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۵۷ کشمش پلویی فدک (۳۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۵۸ توت خشک فدک (۳۹۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۵۹ پودر سنجد فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۶۰ بادام زمینی پوست دار فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۶۱ بادام درختی فدک (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۶۲ خاکشیر فدک (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۶۳ خاکشیر فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۶۴ چهار تخم فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۶۵ زنیان فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۶۶ میوه نسترن خشک شده فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۶۷ تخم کرفس فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۶۸ تخم بالنگو فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۶۹ تخم گشنیز فدک (۱۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۷۰ بادام هندی بوداده فدک (۱۲۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۷۱ تخم شربتی درشت فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۷۲ تخم شربتی ریز فدک (۲۳۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۷۳ خرما خشک زاهدی فدک (۳۱۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۷۴ عناب فدک (۱۸۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۷۵ کنجد سیاه فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۷۶ کنجد فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۷۷ شاه دانه فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۷۸ کندر فدک (۴۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۷۹ مغز گردو آمریکایی فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۸۰ بادام درختی پوست دار شور فله (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۸۱ آجیل مخلوط شیرین فله (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۸۲ میوه خشک ۱۰ میوه اعلا (۵۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۸۳ تخم کتان قهوه ای فدک (۴۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۸۴ تخم کتان قهوه ای فدک (۲۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۸۵ لیمو عمانی سیاه فدک (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۸۶ رازیانه فدک (۲۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۸۷ مغز و خلال آجیل
۳۹۰۱۹۰۵۴۸۸ مغز و خلال آجیل
۳۹۰۱۹۰۵۴۸۹ لیمو عمانی شیرین جان (۱۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۹۰ کشمش پلویی شیرین جان (۴۵۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۹۱ رطب مضافتی عالی (۶۰۰ گرم)
۳۹۰۱۹۰۵۴۹۲ ارزن شیرین جان (۹۰۰ گرم)

 

برچسب‌ها: آجیل فلهبارکد آجیل فلهبارکد خشکبار فلهخشکبار فله

به اشتراک گذاری

Elina Allahbeigi

Elina Allahbeigi

داغ‌ترین مطالب
10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع ف...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجا...

dropshipping  (دراپ شیپینگ) چیست + معایب و مزایا

  Dropshipping (دراپ ش...

هر آنچه باید درباره Q-Commerce بدانید

طی چند سال اخیر، سبک زندگی ...

شاید به این مطالب علاقه‌مند باشید
10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید ک...

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی...

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌...

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش می...

وارد کردن کالای جدید در سیستم

در این ویدیو شما با نحوه اضافه کردن کالا...

فروش حضوری با نرم‌افزار مالی «آسانا»

نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت دخل و خرج...

قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس

آشنایی با قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس...

10 مورد از بهترین روش‌ها برای جذب مشتریان

آیا تابه‌حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شما در کدام دسته از ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۸

آشنایی با ATP یا موجودی کالاهای پرفروش

در سال ۲۰۲۲، میزان فروش تجارت الکترونیکی رقم ۵.۷ تریلیون دلار ...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۱۲

بهترین روش‌ها برای پردازش سفارشات، بسته‌بندی و ارسال محصولات 

برای رشد فروشگاه‌های اینترنتی، افزایش میزان فروش و رضایت مشتری...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۶/۰۸

وارد کردن کالای جدید در سیستم

در این ویدیو شما با نحوه اضافه کردن کالای جدید در نرم‌افزار فر...

Dena Kalami

۱۴۰۲/۰۶/۰۷

فروش حضوری با نرم‌افزار مالی «آسانا»

نرم افزار صدور فاکتور و مدیریت دخل و خرج آسانا برنامه ای ساده،...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۴/۱۸

قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس

آشنایی با قوانین و مقررات در اسنپ اکسپرس و رعایت تمام موارد، ب...

Elina Allahbeigi

۱۴۰۲/۰۴/۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *